dimarts, 4 de desembre de 2007

De la gestió de l'hàbitat

Catàleg de bones pràctiques per a la gestió de l'hàbitat

És probable que molts s'hagin d'enfrontar a canvis en els usos del sòl que impliquin actuacions.
S'entén que qualsevol intervenció al medi pot comportar un canvi en l'ecosistema que pot ser negatiu o positiu. De la mateixa manera, abandonar certes zones que han estat sempre sotmeses a una certa activitat humana pot implicar un desequilibri en aquest ecosistema fins al punt de posar en perill espècies acostumades a l'home o al paisatge produït per aquest éssent les zones agrícoles un exemple prou clar.
A l'hora de gestionar un territori, es presenten sobint diferents opcions que si no s'estudien amb detall poden capgirar-se i provocar seriosos danys o perjudicis tant en el medi ambient com en les activitats rurals.
Les diferents opcions que hi ha sobint poden beneficiar més a uns que als altres però cal tenir en compte que prendre decisions precipitades pot comportar cert perjudici ecològic que, com és evident, acabarà perjudicant a totes les parts implicades.

Davant el fort canvi que pateix la societat rural i el conseqüent canvi en el paisatge, cal pendre mesures per tal d'assegurar la continuitat d'una manera o altre d'aquest, sempre tenint en compte que hi ha una fauna, flora i un ecosistema altament associat i del que en depèn en gran part. Clars exemples dels efectes negatius d'aquesta pèrdua o aquest canvi en són l'estat actual de moltes espècies en perill (àguila imperial, àguila cuabarrada i altres aus...) que depenen del paisatge rural i que es poden veure greument afectades tant davant de l'abandó com de la intensificació.
Els canvis en l'entorn rural porten també canvis irreversibles en la fauna domèstica. Arreu del món sentim a parlar de fauna domèstica que s'ha perdut per la senzilla raó que en un món globalitzat únicament surt a compte explotar les espècies tant conegudes per tots nosaltres com el porc, la gallina... mentre que molta de la fauna domèstica tradicional ha deixat de ser important per la seva baixa rentabilitat.
Altres canvis poden arribar a ser més fàcils d'esmorteïr i per tant, evitar que molta de la fauna silvestre acabi desapareixent o que també ho facin les activitats tradicionals i aquestes es puguin continuar desenvolupant, sempre dintre un context de màxim respecte amb l'entorn. És aquest últim punt, el màxim respecte amb l'entorn, el que intenta reflectir el "Catálogo de buenas prácticas para la gestión del hábitat en Red Natura 2000: bosque y matorral mediterráneos".
En aquest catàleg hi figuren actuacions tant des del punt de vista agronòmic com del silvopastoral.
Les mesures agroambientals busquen en la majoria dels casos la diversificació dels hàbitats com pot ser la creació de cavallons (corretgiu-me si caballons no està ben dit), on en múltiples ocasions la absència d'aquests han simplificat el sistema tot i ser un molt bon hàbitat per petits animals rosegadors. D'altra banda, la capacitat que tenen els cavallons per crear hàbitats per als conills de mont poden facilitar la feina als gestors de vedats de caça i evitar així introduïr espècies que poden malmetre o "contaminar" la població silvestre autòctona. A més, la presència de conill de mont pot ser molt interessant en aquelles zones on les rapinyaires hi abunden poc ja que s'els hi proporcionaria aliment. Evidentment, l'últim pas per a facilitar la recuperació de les rapinyaires sería assegurar que aquestes disposen d'arbres per nidificar vora els marges dels camps (Recordem que l'absència d'aquests arbres i la gran extensió de zones cultivades sense cap mena d'arbrat ni cavalló ha provocat en molts casos plagues com la dels topillos).
A més d'això, podem veure altres actuacions encaminades a protegir els cultius però que mai s'haurien de generalitzar i sobretot, abans de fer tancats, sería molt important d'assegurar que aquests fóssin selectius. Totes les actuacions venen acompanyades per els seus corresponents impactes ecològics i en d'altres animals d'interès però també dels impactes en els usos i els aprofitaments reflexant així els aspectes negatius o positius de l'actuació. Més destinat als tècnics, també hi han els anàlisis financers de les actuacions.

En segón lloc, hi ha les mesures silviambientals. Entre elles hi ha la coneguda reforestació de terres agràries, en les que es reforesten terres agràries amb quercínies. Hi ha moltes altres accions recomenades que ben aplicades poden comportar la conservació com poden ser els desbrossaments en petites parceles.
Molt interessant també són les revegetacions que es poden fer en tàlvegs, importantíssimes com a refugi on els animals puguin reproduïr-se i alimentar-se però també jugar el paper de corredis ecològic.
Un altre aspecte que es comenta és el de la protecció d'arbredes properes en zones d'especial interès ecològic i que es poden veure greument afectades per la alta càrrega ramadera, o de les densificacions, interessants allà on el regenerat és escàs o nul per la reiterada acció dels animals de pastureig.
També parlen de les podes de formació o de podes de manteniment en quercus, molt aplicable en sureres o bé en debeses en les que interessa gran producció de glans.

Ja més encarat al sector forestal i més aviat en masses artificials, també exposen les actuacions com poden ser les aclarides o les clares.
Per acabar, també comenta l'aplicació d'insecticides basats en trampes d'olor (feromones) destinades a la captura selectiva d'insectes.

En fi, com podeu veure, hi ha les actuacions més comunes dintre el món agrònomic i forestal però que sobint poden ser oblidades, mal aplicades o directament no aplicades enfront d'altres actuacions menys respectuoses. Les actuacions estan molt ben documentades i basades en estudis científics, així com també amb les fitxes tècniques amb els anàlisis econòmics de dites accions. Tot i que el catàleg està més aviat destinat a tècnics i a gestors, el recomano a tot el públic ja que es comenten aspectes que viu el món rural a l'actualitat i que podrien ser molt interessants de comentar.

Enllaç al catàleg de bones pràctiques, us el podeu baixar d'aquí:
entreu a www.cbd-habitat.com i a educación ambiental, llavors a la esquerra hi ha una opció que posa "en españa" i allà hi ha diversos catàlegs entre ells aquest.
i també es pot baixar d'aquí: RuralNaturaleza [ pdf 10,3 Mb ]

·