divendres, 13 de novembre de 2009

Curs de la "Norma Granada"

Curs virtual de valoració
d'arbres i arbustos ornamentals


Aula Urbis, aula virtual destinada a la formació complementària dels tècnics de l'administració o empreses privades, que porten a terme la seva activitat dintre l'àmbit públic, ha organitzat pel proper mes de gener un curs de:

Valoració d'arbres i arbustos ornamentals: Norma Granada


Objectiu del curs:

Aquest mòdul de formació pretén aportar els criteris i els coneixements que han de permetre aplicar la 3a edició del mètode de valoració d’arbres i arbustos ornamentals “Norma Granada” publicat l’any 2007 per la Asociación Española de Parques y Jardines Públicos.

Amb la realització del mòdul es pretén que els estudiants quan el finalitzin hagin adquirit els coneixements bàsics i els fonaments conceptuals per realitzar valoracions d’arbrat ornamental utilitzant la Norma Granada. Un cop disposin d’aquests coneixements serà necessari adquirir experiència realitzant valoracions, però caldrà que l’assoleixi cada estudiant amb l’exercici individual de la seva professió.

Es pretén que aquesta formació vagi més enllà de la pròpia mecànica de càlcul, que ja es pot aprendre amb les indicacions del llibre de la Asociación Española de Parques y Jardines Públicos i es pot realitzar amb l’aplicació on-line disponible gratuïtament a Aula Urbis. Per a la valoració d’arbrat ornamental no n’hi ha prou d’aplicar fórmules i obtenir dades tabulades, sinó que cal disposar i utilitzar adequadament els coneixements propis de l’arboricultura i de la gestió d’arbrat per tal d’aplicar-los correctament amb el càlcul i poder-los argumentar en la justificació de la valoració realitzada.

Destinataris del curs
El curs està destinat a les persones que disposen d’una base teòrica i pràctica en arboricultura i en gestió d’arbrat i que poden utilitzar aquesta base correctament per a la realització de valoracions d’arbrat ornamental mitjançant la “Norma Granada”.

Metodologia
El mòdul està concebut per assolir els seus objectius amb una metodologia activa i participativa dels estudiants en una plataforma digital (Aula Urbis) mitjançant diferents suports i activitats complementaris entre ells (material didàctic disponible a l’aula, exercicis, participació en els fòrums, qüestionaris d’avaluació) que s’hauran de portar a terme seguint la planificació establerta. Es considera que si no es segueix aquesta metodologia i planificació establerta en el seu conjunt no és possible assolir els objectius del curs.

La “Norma Granada”
La primera versió de la “Norma Granada” es va publicar l’any 1990 com a resultat del treball d’una comissió de redacció. Aquesta comissió estava integrada per diversos professionals de diverses procedències de l’estat espanyol amb experiència en valoració d’arbrat ornamental. La norma va ser redactada a partir de la posada en comú dels coneixements i les experiències de cadascun en els seus àmbits de treball i d’un estudi exhaustiu dels mètodes de valoració publicats fins aquell moment en diversos països.

Aquest sistema de valorar els arbres ornamentals va substituir el “Método ICONA”, publicat per ICONA el 1975, “El cálculo de indemnizaciones derivadas de la pérdida de árboles ornamentales” , per: M. López Lillo i C. Del Álamo. Tot i les seves mancances va ser molt útil per a iniciar la reivindicació de l’arbrat urbà, començant a considerar-lo com un bé patrimonial i no com un simple objecte sense valor. El 1986 l’Ajuntament de Mataró el va assumir tècnicament com a sistema de valoració i el va informatitzar.

Han passat vint anys des de la publicació d’aquesta primera versió que han permès, en primer lloc, que centenars de professionals haguem utilitzat regularment el mètode posant-lo a prova i detectant les mancances i les virtuts. Fruit d’aquesta experiència i del treball de les diverses comissions de revisió que s’han format, la “Norma Granada” ja s’ha revisat en dues ocasions i s’han publicat les revisions i correccions.

Gràcies a quest treball continuat al llarg dels anys i al seu reconeixement com a mètode oficial de valoració per part de moltes administracions públiques, la “Norma Granada” ha esdevingut el mètode de valoració d’arbres i arbustos ornamentals més habitual i estàndard en el context de l’estat espanyol. S’utilitza regularment per a calcular el valor patrimonial d’arbres afectats per obres i per guals d’accés de vehicles, per a la reclamació de danys en casos d’accidents i vandalisme, tant en l’àmbit privat com en el públic i judicial.

Al llarg dels anys s’han realitzat nombrosos cursos de formació en la seva aplicació per part de diverses entitats, entre les quals la Asociación Española de Parques y Jardines Públicos, la Escuela de Ingenieros Técnicos Forestales de Madrid, l’Associació de Professionals dels Espais Verds de Catalunya, el Centre de Formació del Laberint de l’Institut Municipal de Parcs i Jardins de Barcelona.

La valoració mitjançant la versió de 1.990 de la Norma Granada es podia portar a terme amb una aplicació informàtica anomenada Valarb. Posteriorment, l’any 1.999, la segona revisió va disposar d’una aplicació informàtica “oficial” específica que es va distribuir amb el llibre de la norma en suport CD. La versió 2.006 s’ha distribuït en suport paper i fins fa poc no ha disposat d'una aplicació informàtica específica que agilitzi el seu càlcul i la majoria d’usuaris s’han hagut de crear fulls de càlcul per simplificar la mecànica de valoració. Aula Urbis ha estat pionera en crear una aplicació de valoració a través d’Internet i en el desenvolupament d’un mòdul de formació concebut específicament per ser estudiat en una plataforma virtual integrant la mecànica de càlcul, els criteris i coneixements específics d’arboricultura i gestió de l’arbrat i les múltiples possibilitats que ens permeten les anomenades noves tecnologies.

Temari:
1. Introducció
2. Antecedents de la Norma Granada
2.1. Altres mètodes de valoració
2.2. Versions i revisions anteriors de la norma

3. Aplicacions i limitacions del mètode de valoració
3.1. Objectiu del mètode
3.2. Casos d'aplicació de la Norma Granada
3.3. Limitacions del mètode
4. Competència professional per a la valoració d'arbrat ornamental
5. La valoració d'arbres monumentals o singulars i catalogats
6. Elements i eines per a la valoració
7. Glossari
8. Fonts d'obtenció de les dades necessàries per a la valoració
8.1. Cost dels treballs
8.2. Preu de mercat de les plantes
8.3. Tipus d'interès oficial
8.4. Correctors per dificultat d'arrelament
8.5. Classificació climàtica mundial
8.6. Coeficients per espècie i zona climàtica
9. Valoració d'arbres substituïbles
10. Valoració d'arbres no substituïbles
11. Puntuació dels correctors del valor bàsic de l'exemplar
11.1. Correctors intrínsecs a l'arbre
11.2. Correctors extrínsecs a l'arbre
12. Valoració de palmeres i similars
13. Valoració de ferides
13.1. Valoració de ferides en coníferes i frondoses
13.1.1. Ferides en el tronc
13.1.2. Pèrdua de brancatge
13.1.3. Destrucció d'arrels
13.2. Valoració de ferides en palmeres
13.2.1. Danys a la corona
13.2.2. Danys a l'estípit
13.2.3. Danys en les arrels
14. Valoració d'arbres de tronc múltiples
15. Valoració d'arbustos i altres vegetals similars
16. Aplicacions informàtiques i fulls de càlcul per a l'aplicació del mètode
17. Redacció i presentació d'informes de valoració
18. Bibliografia
19. Annex: Exemples de valoració

Professor i tutoria del curs: Àlex March i Raurell
Matriculació: del 7 de desembre del 2009 al 8 de gener de 2010
Data inici del curs: 11 de gener de 2010
Data final del curs: 22 de gener de 2010
Hores: 20 h. Preu: 180 €
Metodologia docent: Aula virtual

·