diumenge, 1 de juliol de 2007

Plantacions d’arbres i biodiversitat


Plantacions d’arbres, arbres GM i agrocombustibles: una crida al CDB

L’objectiu principal del Conveni sobre la Diversitat Biològica (CDB) és la conservació i l’ús sostenible de la diversitat biològica del món. Per tant, semblaria obvi que qualsevol cosa que amenaci la biodiversitat hauria de ser tractada adequadament per els signataris del conveni.

Donat que l’Òrgan Subsidiari d’Assessorament Científic, Tècnic i Tecnològic del Conveni es reunirà a Paris a principis de juliol, creiem que pot ser una bona oportunitat per a tractar el tema dels impactes sobre la biodiversitat dels monocultius d’arbres, dels arbres genèticament modificats i del desenvolupament dels agrocombustibles.

En relació als monocultius d’arbres, la seva expansió està provocant forts impactes sobre la diversitat animal i vegetal, en particular, encara que no exclusivament, als països tropicals rics en biodiversitat. A pesar d’això, els organismes oficials segueixen definint-los com “boscs”, donant-los així una imatge positiva. Creiem que el CDB hauria d’impugnar, des de la perspectiva més ampla de la biodiversitat, l’ús dels termes “plantacions forestals” i “boscos plantats” en referència als monocultius d’arbres. Al respecte, l’Òrgan Subsidiari podria brindar assessorament científic a la Conferència de les Parts i sol·licitar-li que separi clarament als boscos dels monocultius d’arbres i que inclogui a aquests darrers entre les amenaces a la biodiversitat que han de ser adequadament estudiades i resoltes.

Al respecte als arbres genèticament modificats (GM), la darrera Conferència de les Parts (COP8) va donar un pas important i decisiu (la Decisió VIII/19), que recomana a les Parts “adoptar enfocaments de precaució en tractar la qüestió dels arbres genèticament modificats”. En una carta enviada a la Secretaria del CDB en novembre de 2006, una gran quantitat d’ONGs brindaren anàlisi i informació sobre l’amenaça plantejada per els arbres GM i conclogueren que “els arbres GM no tenen cap paper a jugar en la conservació de la diversitat biològica dels boscos, i al contrari, probablement redueixin la biodiversitat, amb les corresponents conseqüències socials”, afegint que “Els alts riscs assenyalats per la ciència disponible, encara incompleta, mostren que la tecnologia pot resultar en l’extinció d’espècies de flora i fauna del bosc, amb greus impactes sobre la biodiversitat” La carta urgeix al CDB “a avançar des de l’actual recomanació a les Parts de prendre “enfocaments de precaució”, cap a una Decisió obligatòria, declarant en forma immediata la prohibició d’alliberament d’arbres genèticament modificats”. Aquest és un altre assumpte on creiem que l’Òrgan Subsidiari pot desenvolupar un paper important, recomanant dita prohibició.

Quan als agrocombustibles, clarament les plantacions per a agrocombustibles s’estan promocionant moltíssim en el món sencer, en particular en el Sud. A la majoria dels casos, tals plantacions consistiran en diferents monocultius a gran escala, tant agrícoles (canya de sucre, soja, blat de les Índies i altres) com d’arbres i palma oliera. Tots aquests monocultius, a la majoria dels casos acompanyats per un fort ús d’agrotòxics, tendran impactes sobre la diversitat biològica. Per empitjorar les coses, en el cas de les plantacions d’arbres s’està investigant per a modificar arbres genèticament per a la producció d’etanol. Aquí també l’Òrgan Subsidiari podria facilitar al CDB la informació pertinent relativa als impactes dels agrocombustibles sobre la biodiversitat.

Tot el que s’ha dit anteriorment constitueix una sèrie d’importants amenaces per a la biodiversitat que encara no han rebut la suficient atenció de part del CDB. Per tant esperam que l’Òrgan Subsidiari d’Assessorament Científic, Tècnic i Tecnològic tracti aquests temes a la seva pròxima reunió i ofereixi l’assessorament científic necessari a la Conferència de les Parts.

Per a més informació: