dimarts, 8 de gener de 2013

Un curs molt interessant sobre paisatge


Projectar el paisatge

Professorat: Antoni Martínez Taberner i Maria Bel Riera, Departament de Biologia, Universitat de les Illes Balears.

Dates i horari: del dia 1 de febrer al 2 de març, cada divendres de 18 a 20 hores i cada dissabte de 9 a 13 hores.

Lloc: edifici Sa Riera.

Nombre d’hores: 30.

Places: 30 com a màxim.

Crèdits de lliure configuració de la UIB: en tràmit
Hores de formació permanent de professorat: en tràmit

Alumnat: taller indicat per a professorat en general, graduats en arquitectura, enginyeria i disseny, així com persones del sector turístic i persones interessades en els valors estètics i ambientals del territori. És convenient tenir predisposició pels estudis de camp i per la valoració estètica del paisatge, i conèixer les eines per projectar i d’expressió gràfica, així com coneixements bàsics de flora i predisposició per a la botànica.

Objectius
L’estudiant ha de poder reconèixer els factors pertorbadors i limitadors d’un determinat paisatge i la vegetació adient per utilitzar en la restauració. Ha d’aprendre a interpretar els estils de jardineria i les tècniques utilitzades en els jardins històrics així com les espècies característiques de cada estil. Ha de reconèixer les possibilitats d’actuació de cada lloc i les noves tendències en el disseny del paisatge i la jardineria en un context d’intervencions ambientalment amigables, ecoeficients i sostenibles. En el taller s’ha de familiaritzar amb les pautes de disseny i de representació

Metodologia
Combinarem les classes magistrals per exposar els conceptes bàsics (10 hores) amb sortides de camp (8 hores). Incidirem en l’aspecte pràctic del taller (10 hores) i dedicarem un espai a comentar les lectures recomanades (2 hores).

Continguts

Bloc 1. Introducció
Unitat 1. Paisatge: concepte i percepció del territori. Terminologia paisatgística i jardinera.
Unitat 2. El paisatge a l’art i la percepció estètica del territori. Pintors i paisatge.
Unitat 3. El territori i la seva història com a paisatge. Evolució dels paisatges antròpics. Paisatges amb gestió cinegètica. L’etnopaisatge, paisatges seminaturals, paisatges rurals, paisatges urbans, paisatges industrials i postindustrials.

Bloc 2. Pautes de disseny
Unitat 1. El procés projectual.
Unitat 2. La sintaxi del paisatge: composició, la línia, la forma, l’estructura vegetal, la textura, el contrast, el balanç i l’equilibri, l’atracció i la competència, transicions, comprensió del lloc, integració i diàleg, estil i coherència general, conservació i integració de valors patrimonials culturals i naturals, detalls.
Unitat 3. Fases de disseny. La relació amb l’entorn i l’apropiació del paisatge. Les proporcions i la diversitat. La utilització de l’aigua ornamental. La terra i els paviments.
Unitat 4. La utilització de les plantes per dissenyar la llum, les ombres i les transparències. La utilització de les plantes per dissenyar calendaris de colors, d’olors, de sons i de sabors.

Bloc 3. Interpretació dels diferents estils jardiners
Unitat 1. Jardineria antiga. Mesopotàmia, Pèrsia, Egipte, Grècia i Roma.
Unitat 2. Jardineria medieval europea.
Unitat 3. Jardineria islàmica.
Unitat 4. Jardineria oriental.
Unitat 5. La jardineria del Renaixement.
Unitat 6. La jardineria clàssica del racionalisme.
Unitat 7. La jardineria paisatgística.
Unitat 8. L’eclecticisme i altres estils jardiners contemporanis.

Bloc 4. La jardineria pública i tendències actuals
Unitat 1. El parc públic.
Unitat 2. Evolució del verd urbà.
Unitat 3. Paisatgistes contemporanis i noves tendències.

Pràctiques
La representació del paisatge: el dibuix del paisatge. La fotocomposició. Disseny assistit per ordinador.
Pautes de disseny: escoltar el lloc. Funció i forma. Ordenació, composició, proporció, harmonia i coherència. Elements constructius.
Elements vegetals.

Sortides
L’evolució del verd urbà de la ciutat de Palma.
Jardins històrics de Mallorca. Raixa i Alfàbia.

Bibliografia bàsica
Burel F. & Baudry, J. 2002. Ecología del paisaje. Ed. Mundi-Prensa.
Fariello, F. 2000. La arquitectura de los jardines. Ed. Mairea Celeste.
Gilbert, O. L. & Anderson, P. 2000. Habitat creation and repair. Oxford Univ. Press.
Jellicoe, G. & Jellicoe, S. 2000. El paisaje del hombre. Ed. Gustavo Gili.
Navés, F., Pujol, J., Argimon, X. & Sampere, L.1995. El árbol en jardinería y paisajismo. Ed. Omega.
Baridon, M. 2004. Los jardines. Antigüedad. Extremo Oriente. Abada Editores.
Baridon, M. 2005. Los jardines. Islam, Edad Media. Renacimiento. Barroco. Abada Editores.
Baridon. M. 2008. Los jardines. Siglos XVIII-XX. Abada Editores.

Preu de matrícula
Comunitat universitària i estudiants: 50 euros.
Formació permanent de professorat (Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats) i altres: 75 euros.

Fotos JVdes12.

1 comentari:

Jaume Fiol ha dit...

un curs del tot recomanable